Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Platform / App: De website, app en alle overige sociale platformen waarop Tring-it actief is.

Tring-it: Onderdeel / merk van Bookthat B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76101126, statutair gevestigd aan de Arnhemse Poortwal 107, 3811 LZ te Amersfoort.

Bezoeker: De natuurlijke – of rechtspersoon die het Platform / App van Tring-it, al dan niet via een Webshop bezoekt en/of raadpleegt.

Website/Webshop van derden: Alle websites danwel webshops die de link, lees API, hebben geïnstalleerd van het Tring-it Platform op die bewuste website. (Hierna Webshop genoemd)

Gebruiker Webshop: De Bezoeker van de Webshop die het Platform raadpleegt via de Webshop en eventueel de Dienst van Aanbieders boekt via de Webshop.

Gebruiker Platform: De natuurlijke persoon die zich op het Platform / App heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.

Klant: De Gebruiker van het Platform die een Aanbieder boekt via een derde website dan wel op het Platform.

Account: Het account waar de Gebruiker, Klant of Aanbieder zich mee registreert op het Platform.

Gebruikerscontent: Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die de Gebruiker uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert.

Tring-it content: Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die Tring-it uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert.

Aanbieder: De persoon die zijn of haar dienst aanbiedt via het Platform / App.

Dienst: Dienst moet worden verstaan als het aannemen en bewaren van verzonden pakketten van Klanten die de Aanbieder ‘geboekt’ hebben als bezorgoptie op de website van de Webshop.

Prijs: De prijs is bepaalt door Tring-it op €0,99 per dienst. Hierbij zijn alle vergoedingen inbegrepen.

Fee / Feebedrag: De bemiddelingsfee welke Tring-it rekent voor de bemiddeling tussen de Klant en Aanbieder op de Webshop. De bemiddelingsfee bedraagt €0,12 inclusief BTW.

Tring-it point: De Aanbieder op het Platform die een afhaalpunt vormt voor pakketbezorging.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten, facaliteiten en platforms welke Tring-it aanbiedt. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op de Gebruiker, Klant en Aanbieder welke zich registreren op het Platform / App.

2.2. Door te registreren op Tring-it, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op het Platform / App verrichte handelingen, alle via het Platform / App uitgebrachte offertes en alle via het Platform / App gesloten Boekingen.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en Tring-it. Tring-it behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder is gehouden aan de gepubliceerde algemene voorwaarden op het Platform. Voor alle reeds ontstane boekingen blijven de algemene voorwaarden van kracht welke van toepassing waren op het moment van het ontstaan van de boeking. Indien Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder niet akkoord gaat met gewijzigde algemene voorwaarden, kan het Account worden beëindigd dan wel gedeactiveerd. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder dient dit binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijziging te effectueren. Indien het Account niet binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijzigingen is voltooid, acht Tring-it de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Zolang het Account niet is beëindigd, dan wel gedeactiveerd is Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden.

2.4. De (algemene) voorwaarden van de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. En zijn nimmer van toepassing op enige betrekking tussen haar en Tring-it.

Artikel 3. Boeking en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Op het Platform geeft de Aanbieder zijn of haar beschikbaarheid door op het Account. Deze beschikbaarheid wordt gedeeld via de API op de Webshop.

3.2. In de Webshop wordt de beschikbaarheid van Aanbieders getoond aan Gebruikers. Via deze weg kan de beschikbaarheid van de Aanbieder op een bepaalde datum worden nagegaan en/of een Boeking naar een Aanbieder worden gezonden.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een Gebruiker de bewuste Aanbieder selecteert in de Webshop. De boeking is op deze wijze direct aanvaard, de rechten en plichten zijn uitgewerkt in de boekingsbevestiging.

3.4. Het is niet toegestaan contactgegevens met de Aanbieder uit te wisselen met als doel, een overeenkomst te sluiten met de Aanbieder buiten Tring-it om.

3.5. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt erkend dat Tring-it slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Overeenkomst met de Gebruiker en Aanbieder. Tring-it faciliteert slechts tegen een fee, dat door middel van haar Platform / App Overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Aanbieder tot stand kunnen komen. Tring-it aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst.

3.7. Partijen komen overeen dat de elektronische communicatie als geldig wordt aangemerkt. Wanneer een e-mailbericht de mailbox van de wederpartij bereikt dan wel toegankelijk is voor de wederpartij, dan wordt geacht dat deze is ontvangen.

3.8. De Klant heeft het recht om de Boeking binnen 12 uur na de totstandkoming van de Boeking kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De Klant dient een schriftelijke annulering te verzenden aan de Aanbieder. Het retourneren van hetgeen tot dan al betaald is vindt plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de Boeking niet binnen 12 uur na de totstandkoming van de boeking is geannuleerd, dan is de boeking bindend. Bij een annulering na deze periode is de boeking bindend en zal de betaling moeten plaatsvinden.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot het leveren van de dienst

4.1. De Klant garandeert dat: verzonden pakketten naar redelijkheid beoordeeld dienen te worden op gewicht en omvang. Geen pakketten zwaarder dan 20kg, geen pakketten groter dan 170x70x52 cm. Is een pakket niet handelbaar dan heeft de Aanbieder het recht dit pakket te weigeren zonder dat hier verdere consequenties aan verbonden zijn.

4.2. In het geval de Aanbieder een vervanger aanstelt voor de dienst, dient dezelfde kwaliteit gewaarborgd te blijven door deze bewuste vervanger. De aanbieder is verantwoordelijk voor de verrichtingen van de vervanger van de dienst.

4.4. Wanneer de Aanbieder tijdens de aangeboden dienst te laat dreigt te komen en de Dienst niet meer kunnen uitvoeren. Dan zal de Aanbieder de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De Aanbieder zal voor zover redelijkerwijs mogelijk is, er alles aan doen om zo spoedig mogelijk ter plaatste te komen om de Dienst uit te voeren.

4.5. De Klant garandeert de veiligheid van de Aanbieder op de locatie van de dienst.

4.6. Enige beschadigingen aan het geleverde pakket dienen door de Aanbieder opgemerkt te worden bij levering, het dringende advies van Tring-it is om beschadigde pakketten niet aan te nemen. Dit recht is aan de Aanbieder toegekend en kan hierop niet worden aangesproken dan wel verantwoordelijk worden gehouden door Gebruiker/Klant.

4.7 De Aanbieder voert zijn dienst naar behoren uit en zorgt voor de pakketten als een goed huisvader betaamt totdat het pakket wordt opgehaald door de Gebruiker/Klant.

4.8. De Aanbieder garandeert, lees doet er alles aan, om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn om de Dienst uit te kunnen voeren.

4.9. Indien de Aanbieder niet opdaagt/verschijnt op de overeengekomen locatie om de Dienst uit te kunnen voeren, zonder daarvoor een reden te hebben welke als legitiem is aangemerkt in deze algemene voorwaarden, zonder dat de Klant in tekort is geschoten met betrekking tot zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, dan is Aanbieder in gebreke en volgt een waarschuwing. Bij een tweede gebrek behoudt Tring-it zich het recht voor een boete uit te delen van €25. Tring-it heeft verder het recht het account van deze betreffende Aanbieder te beëindigen. Ingeval van een no-show stelt Tring-it alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van de Aanbieder voor de Klant te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Dienst van de vervangende Aanbieder, welke naar redelijkheid gemaakt worden, komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Aanbieder. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. Inhoudende €0,12 van de Prijs. Tring-it zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee en de eventuele boete van de niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

4.10. Wanneer de Aanbieder door ziekte niet in staat is de dienst op de overeengekomen datum en tijdstip uit te voeren, dan zal deze trachten om een gelijkwaardige vervanging te regelen voor de Klant zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. De Klant hoeft in dit geval de gesuggereerde vervangende Aanbieder niet te accepteren en kan de boeking annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs wordt teruggestort. Aanbieder kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving.

Artikel 5. Betaling

5.1. Klant dient de Prijs a €0,99 direct bij het afrekenen van zijn bestelling in de Webshop te voldoen.

5.2 Indien de Klant kiest voor ‘achteraf’ betalen zal de Prijs, indien gefactureerd door de Webshop, alsnog in rekening gebracht worden.

5.3. Aanbieder wordt eens per kalendermaand uitbetaald voor de Diensten die zijn voltooid. De uitbetaling vindt plaats onder aftrek van de verschuldigde Fee en transactiekosten. In het geval Klant een klacht heeft ingediend die nader onderzocht dient te worden kan de betaaltermijn, van die bewuste Dienst verlengd worden met 72 uur. Indien blijkt dat de klacht dusdanig complex is dat langer onderzoek verricht dient te worden, zal Tring-it de uitbetaling telkens met een redelijke termijn kunnen verlengen. Indien er sprake is van een klacht zal Tring-it Aanbieder hier te allen tijde over informeren.

5.3. Indien Aanbieder door een oorzaak die aan hem te wijten is, niet zijnde overmacht, niet komt opdagen om de dienst uit te voeren, dan zal er geen uitbetaling plaatsvinden. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag en de eventuele boete als bedoelt in Artikel 4 lid 9 verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. Tring-it zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee plus eventuele boete van de niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

Artikel 6. Gebruik van het Platform / App

6.1. Indien men gebruik wil maken van het Platform / App, dan wel bepaalde onderdelen van het Platform / App, dan dient men zich eerst te registreren door een Account aan te maken. Registratie gebeurt door middel van het invullen van het registratieformulier op het Platform / App. Alle gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden. Het is uitdrukkelijk verboden om een account te creëren op naam van een andere natuurlijke- of rechtspersoon dan degene die zich registreert op het Platform / App.

6.2. Het Account kan op ieder gewenst moment worden beëindigd en/of gedeactiveerd. Dit kan door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek bij Tring-it. Na toezending van een dergelijk verzoek geldt er een bij de Gebruiker een bedenktermijn van 5 werkdagen. Nadat het account is beëindigd dan wel gedeactiveerd, zal Tring-it geen gegevens meer van de Gebruiker dan wel Aanbieder bewaren. Het kan zijn dat Tring-it gehouden is toch enkele gegevens te bewaren volgens wettelijke bepalingen.

6.3. Tring-it behoudt zich het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving een Account van de Gebruiker dan wel Aanbieder te deactiveren / beëindigen. In het geval Tring-it een account heeft gedeactiveerd / beëindigd, zal zij de Gebruiker dan wel Aanbieder hiervan op de hoogte stellen. Indien Tring-it gerichte aanwijzingen heeft dat de informatie, welke door een Gebruiker dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt vermeld, onjuist of incompleet is dan behoud Tring-it zich het recht voor om deze informatie te verwijderen of het complete account te verwijderen.

6.4. Tring-it is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een registratie te weigeren dan wel te annuleren.

6.5. Gebruiker stemt ermee in om alleen content of informatie te verstrekken die niet in strijd is met de wet of rechten van anderen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten). Het is verboden om met het gebruik van het Platform / App en met het plaatsen van content op het Platform / App intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden, met inbegrip van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Kopieer of distribueer bijvoorbeeld geen bijdragen of andere content van anderen zonder hun toestemming (behalve via de beschikbare functionaliteit voor delen). Tring-it vereist dat door Gebruiker geplaatste gegevens volgens deze algemene voorwaarden nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn.

6.6 Tring-it kan niet garanderen dat het Platform / App foutloos en zonder onderbrekingen zal functioneren. Tring-it spant zich ten alle tijden in om het Platform / App zo goed als mogelijk te laten werken en te optimaliseren.

6.7. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart Gebruiker zich bevoegd om overeenkomsten aan te gaan en te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

6.8. Tring-it is ten alle tijden gerechtigd het Platform / App buiten werking te stellen en verleend ten aanzien van de beschikbaarheid van het Platform / App geen enkele garanties.

6.9. Het is niet toegestaan om de beveiligingen op het Platform / App te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor derden mogelijk te maken of te faciliteren;

6.10. Het is niet toegestaan om bedreigingen, beledigingen, lasterlijke, vulgaire, of gedragingen van soortgelijke strekking te plaatsen of te verspreiden via de Website.

6.11. Het is niet toegestaan het Platform / App te gebruiken om materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten te plaatsen, verspreiden dan wel te uploaden op het Platform / App. In het geval Gebruiker dan wel Aanbieder dit verbod overtreed is deze aansprakelijk. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart Tring-it volledig tegen elke aanspraak van derden welke hiermee samenhangt.

6.12. Gebruiker en Aanbieder geven met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden Tring uitdrukkelijk toestemming om al het materiaal, inhoudende beeldmateriaal zoals foto’s, video’s en logo’s, als geluidsmateriaal zoals samples, welke zij op het Platform / App hebben geplaatst, te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Gebruiker dan wel Aanbieder verklaren dat al het materiaal wat zij plaatsen op het Platform / App rechtenvrij is en vrij door Tring-it gebruikt kan en mag worden, zonder dat Tring-it hierbij inbreuk maakt op enige intellectuele eigendommen dan wel andere soortgelijke eigendomsrechten. In het geval Tring-it gebruik heeft gemaakt van materiaal, zoals voorgaand beschreven, wat niet rechtenvrij was, en hierdoor inbreuk is gemaakt op een intellectueel eigendom dan wel een ander soortig eigendomsrecht in de breedste zin des woords, is de Gebruiker dan wel Aanbieder die dit materiaal geplaatst heeft op het Platform / App aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart Tring-it volledig ten aanzien van alle hieruit voortvloeiende directe dan wel indirecte schade en aanspraken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Tring-it is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en/of gegevens die door Gebruikers dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt geplaatst voor zover de wet dit toestaat.

7.2. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade indien het Platform / App niet beschikbaar is of onjuist functioneert.

7.3. Met aanvaarding van deze algemene voorwaarden vrijwaart Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder Tring-it volledig tegen iedere schade dan wel aanspraak van derden die voortvloeien of verbandhouden met het gebruik van het Platform / App door Gebruiker dan wel Aanbieder.

7.4. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit de bemiddeling door Tring-it op basis van onjuiste verstrekte informatie door Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder.

7.5. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor enige schade van apparatuur dan wel eigendommen van Aanbieder of Klant.

7.6. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor enige reputatie- dan wel imago schade van Gebruiker, Klant of Aanbieder.

7.7. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de nalatigheid van Aanbieder of Klant.

7.8. Tring-it is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit inbreuken op eigendomsrechten / intellectuele eigendommen door Aanbieder of Klant.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Het is Gebruiker dan wel Aanbieder verboden om gegevens, programma’s, bestanden, en/of overige materialen die op het Platform / App zijn geplaatst te downloaden, te dupliceren, te wijzigen, openbaar te maken voor direct dan wel indirecte commerciële doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van Tring-it.

8.2. Tring-it geeft uitdrukkelijk toestemming om content te delen op social media welke strekt ter reclame / promotie van Tring-it of reclame / promotie van het Gebruikersprofiel van een Aanbieder op het Platform / App.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klant heeft het recht om tot uiterlijk 48 uur na de Dienst klachten kenbaar te maken bij Tring-it. Tring-it zal de ingediende klacht behandelen en onderzoeken. In het geval de klacht terecht bevonden wordt door Tring-it, zal er een restitutie kunnen plaatsvinden van een gedeelte van het betaalde bedrag dan wel het volledige bedrag. Dit alles is ter beoordeling van Tring-it.

9.2. Indien Klant verzuimt om uiterlijk binnen 48 uur na de dienst de klacht bij Tring-it kenbaar te maken, vervalt het recht om klachten in te dienen en dus het recht op een eventuele restitutie van betaalde gelden.

9.3. Indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument geldt het consumentenrecht.

9.4. Indien Klant of Aanbieder van mening is dat er sprake is van wanprestatie of van mening is dat enige bepalingen uit de overeenkomst niet zijn nageleefd dienen zij zich in eerste instantie tot Tring-it te richten. Tring-it tracht tot een oplossing te komen. Indien blijkt dat een oplossing naar beoordeling van een der partijen niet mogelijk blijkt te zijn zal Tring-it geen partij meer zijn in de conflictoplossing. Tring-it zal partijen hier uitdrukkelijk over informeren. Partijen dienen zich in dat geval tot elkaar te richten en te trachten er buiten de bemoeienis van Tring-it om nader tot elkaar te komen.

Artikel 10. Ontbinding

10.1. Indien door Klant de Dienst wordt geannuleerd vanwege een aan Klant toe te rekenen omstandigheid, dient Klant de annuleringskosten aan Tring-it c.q. Aanbieder te vergoeden conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

10.2. Bij een geldige annulering van de Overeenkomst zal Tring, conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, het reeds betaalde restitueren onder aftrek van de annuleringskosten;

10.3. Gebruiker is, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Aanbieder niet verschijnt voor het verrichten van de Dienst. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk is ontbonden binnen 48 uur nadat de dienst zou hebben moeten plaatsvinden, zal hierover zelfstandig contact opgenomen dienen te worden met de Aanbieder. Tring-it zal hierbij in geen geval partij zijn.

10.4. De Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de dienst kosteloos te annuleren ingeval van dringende redenen.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Wanneer Tring-it door een niet-toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht, niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker dan wel Aanbieder kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van de overmacht.

11.2. Overmacht behelst in ieder geval elke omstandigheid welke niet afhankelijk is van de wil van Tring-it, welke bewerkstelligt dat de nakoming van de verplichtingen van Tring-it jegens Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder wordt verhinderd, vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Tring-it kan worden gevergd. Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van de leveranciers van Tring-it en de arbeidsongeschiktheid van de Aanbieder wegens ziekte dan wel ongevallen.

Artikel 12. Privacy

12.1. Tring-it behandelt alle informatie welke persoonsgegevens bevatten vertrouwelijk.

12.2. Tring-it verwijst naar haar Privacy Statement op het Platform / App met betrekking tot haar beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13. Overige bepalingen

14.1. Ingeval een der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan zal hiervoor een nieuwe bepaling in de plaats treden welke geen nietigheid behelst en een soortgelijke strekking en effect heeft.

14.2. Op de rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en Tring-it is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland.

14.3. Bij elke boeking, welke tot stand komt via Tring-it, zal er nimmer sprake kunnen zijn van een dienstbetrekking. Noch tussen Klant en Aanbieder, noch tussen Tring-it en Aanbieder. De Aanbieder is aan te merken als zelfstandig opererend zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid. De Aanbieder en Klant handelen voor eigen rekening en risico.